Thomas

  • Thomas
  • Born on: 8/6/2013 @ 17:29
  • Weight: 7 lbs. 14 oz.
  • Length: 20.5 Inches