Thomas

  • Thomas
  • Born on: 5/31/2013 @ 02:53
  • Weight: 7 lbs. 3 oz.
  • Length: 21 Inches