Thomas

  • Thomas
  • Born on: 1/26/2017 @ 19:29
  • Weight: 8 lbs. 3 oz.
  • Length: 19.5 Inches